استارتاپ ها چطور به برطرف کردن مشکل آلودگی هوای شیلی کمک می کنند؟

کیفیت پایین هوا با نواحی سبز محدود و همچنین مقادیر زیادی از ضایعات خیابانی، استانداردهای زندگی کردن را جدا تهدید می کند. بنابراین شرکت های تکنولوژی چطور با آلودگی هوا چه می کنند؟

ادامه مطلب